DMCA

Achieving Reliability through Replication in a Wide-Area Network DHT Storage System ∗

by Jing Zhao , Hongliang Yu , Kun Zhang , Weimin Zheng , Jie Wu , Jinfeng Hu