DMCA

WWW 2007 / Track: Data Mining Session: Predictive Modeling of Web Users Demographic Prediction Based on User’s Browsing Behavior

by Jian Hu , Hua-jun Zeng , Hua Li , Cheng Niu , Zheng Chen