DMCA

Automatically generating gene summaries from biomedical literature (2006)

by Xu Ling , Jing Jiang , Xin He , Qiaozhu Mei , Chengxiang Zhai , Bruce Schatz
Venue:In Proceedings of Pacific Symposium on Biocomputing
Citations:28 - 9 self