DMCA

A Trace Study for Characteristics of Packet Arrivals (2005)

by Zhen Liu , Zhen Liu Chengchen , Kai Zheng , Shanzhen Chen , Bin Liu