DMCA

Adaptive Push-Pull: Disseminating Dynamic Web Data (2002)

Download From

IEEE
Download from IEEE

Download Links

by Manish Bhide , Pavan Deolasee , Amol Katkar , Ankur Panchbudhe , Krithi Ramamritham , Prashant Shenoy
Citations:48 - 4 self