DMCA

TUIC: enabling tangible interaction on capacitive multi-touch displays (2011)

by Neng-hao Yu , Li-wei Chan , Seng-yong Lau , Sung-sheng Tsai , I-chun Hsiao , Dian-je Tsai , Lung-pan Cheng , Fang-i Hsiao , Mike Y. Chen , Polly Huang , Yi-ping Hung
Venue:In Proc. ACM CHI ’11
Citations:17 - 4 self