DMCA

An Efficient Collaborative Filtering Approach Using Smoothing and Fusing

by Daqiang Zhang , Jiannong Cao , Jingyu Zhou , Minyi Guo , Vaskar Raychoudhury