DMCA

1On Heterogeneous Neighbor Discovery in Wireless Sensor Networks

by Lin Chen , Ruolin Fan , Kaigui Bian , Lin Chen , Mario Gerla , Tao Wang , Xiaoming Li