DMCA

24 Poster: Neighbor Discovery With Distributed Quorum System

by Desheng Zhang , Yu Gu , Tian He , Fan Ye , Yunhuai Liu , Raghu K. Ganti