DMCA

1 SmartAssoc: Decentralized Access Point Selection Algorithm to Improve Throughput (Supplementary File)

by Fengyuan Xu , Xiaojun Zhu , Chiu C. Tan , Qun Li , Guanhua Yan , Jie Wu , C. C. Tan , J. Wu , Department Computer