DMCA

Article Wireless Sensor Networks for Heritage Object Deformation Detection and Tracking Algorithm (2014)

by Zhijun Xie , Guangyan Huang , Roozbeh Zarei , Jing He , Yanchun Zhang , Hongwu Ye