DMCA

Fast computation of simrank for static and dynamic information networks (2010)

by Cuiping Li , Jiawei Han , Guoming He , Xin Jin , Yizhou Sun , Yintao Yu , Tianyi Wu
Venue:IN: EDBT
Citations:30 - 1 self