DMCA

Speech-Driven Head Motion Synthesis Using Neural Networks

by Chuang Ding , Pengcheng Zhu , Lei Xie , Dongmei Jiang , Zhonghua Fu