DMCA

Vetting undesirable behaviors in android apps with permission use analysis (2013)

by Yuan Zhang , Min Yang , Bingquan Xu , Zhemin Yang , Guofei Gu , Peng Ning , X. Sean , Wang Binyu Zang
Venue:In CCS
Citations:20 - 2 self