DMCA

Article Core-Based Dynamic Community Detection in Mobile Social Networks (2013)

Cached

Download Links

by Hao Xu , Yanli Hu , Zhenwen Wang , Jianwei Ma , Weidong Xiao