DMCA

doi: 10.1093/nar/gku1336 A new recombineering system for Photorhabdus and (2014)

Cached

Download Links

by Jia Yin , Hongbo Zhu , Liqiu Xia , Xuezhi Ding , Thomas Hoffmann , Michael Hoffmann , Xiaoying Bian , Jun Fu , A. Francis Stewart , Youming Zhang