DMCA

ImageNet: A large-scale hierarchical image database (2009)

by Jia Deng , Wei Dong , Richard Socher , Li-jia Li , Kai Li , Li Fei-fei
Venue:IN CVPR
Citations:837 - 28 self