DMCA

Management to Create Strategic Capabilities (2014)

by Ying Hong , Hui Liao , Michael C. Sturman , Yu Zhou