DMCA

gStore: Answering SPARQL Queries via Subgraph Matching (2011)

by Lei Zou , Jinghui Mo , Lei Chen , M. Tamer Özsu , Dongyan Zhao
Venue:
Citations:25 - 3 self