DMCA

Han–Kobayashi and Dirty–Paper Coding for Superchannel Optical Communications (2015)

Cached

Download Links

by Toshiaki Koike-akino , Keisuke Kojima , David S. Millar , Kieran Parsons , Soichiro Kametani , Takashi Sugihara , Tsuyoshi Yoshida , Kazuyuki Ishida , Yoshikuni Miyata , Wataru Matsumoto , Takashi Mizuochi