DMCA

i2MapReduce: Incremental MapReduce for Mining Evolving Big Data

Cached

Download Links

by Yanfeng Zhang , Shimin Chen , Qiang Wang , Ge Yu