DMCA

Efficient and Scalable Graph Similarity Joins in MapReduce (2014)

by Yifan Chen , Xiang Zhao , Chuan Xiao , Weiming Zhang , Jiuyang Tang