DMCA

Salient Color Names for Person Re-identification

by Yang Yang , Jimei Yang , Junjie Yan , Shengcai Liao , Dong Yi , Stan Z. Li
Citations:13 - 3 self