DMCA

Efficient Processing of XML Path Queries Using the Disk-Based F&B Index (2005)

by Wei Wang , Hongzhi Wang , Hongjun Lu , Haifeng Jiang , Xuemin Lin , Jianzhong Li
Venue:IN VLDB
Citations:14 - 0 self