DMCA

doi:10.1093/comjnl/bxu077 Cooperative Scheduling for Adaptive Duty Cycling in Asynchronous Sensor Networks (2013)

Cached

Download Links

by Jianhui Zhang , Zhi Li , Feng Xia , Shaojie Tang , Xingfa Shen , Bei Zhao