DMCA

Efficient subgraph matching on billion node graphs (2012)

by Zhao Sun , Bin Shao , Hongzhi Wang , Jianzhong Li , Haixun Wang
Venue:In PVLDB
Citations:33 - 5 self