DMCA

Power-Aware Throughput Control for Database Management Systems

Cached

Download Links

by Zichen Xu , Xiaorui Wang , Yi-cheng Tu