DMCA

Dysregulation of IFN system can lead to poor response to pegylated interferon and ribavirin therapy in chronic hepatitis C. PLoS One 6: e19799 (2011)

by Koji Morimoto , Shiho Kawaguchi , Kazuko Kumada , Takashi Matsuda , Fumihiko Shimotohno , Kunitada Fujita , Takashi Murakami , Koji Onomoto , Shiho Morimoto , Takahisa Kawaguchi , Hidenori Toyoda , Masami Tanaka , Masahiko Kuroda , Kazuko Uno , Takashi Kumada , Fumihiko Matsuda , Kunitada Shimotohno , Takashi Fujita , Yoshiki Murakami
Citations:1 - 0 self