DMCA

Person reidentification by salience matching (2013)

by Rui Zhao , Wanli Ouyang , Xiaogang Wang
Venue:In ICCV
Citations:25 - 3 self