DMCA

oro.open.ac.uk Optimization of an Integrated Model for Automatic Reduction and Expansion of Long Queries

by C Springer , Dawei Song , Yanjie Shi , Peng Zhang , Yuexian Hou , Bin Hu , Yuan Jia , Qiang Huang , Udo Kruschwitz , Anne De Roeck , Peter Bruza