DMCA

A Fine-grained Hop-count Based Localization Algorithm for Wireless Sensor Networks

by Xueyong Xu , Liusheng Huang , Jun He , He Huang , Guohua Jiang