DMCA

1 Databases and ontologies STAR: An Integrated Solution to Management and Visualization of Sequencing Data

by Tao Wang , Jie Liu , Li Shen , Yun Zhu , Haiyang Jia , Ryan Lister , Joseph Ecker , A. Harvey Millar , Bing Ren , Wei Wang