DMCA

Scalable Concept Image Annotation

by Xirong Li , Xixi He , Gang Yang , Qin Jin , Jieping Xu