DMCA

1 Image Analysis by Discrete Orthogonal Racah Moments

by Hongqing Zhua , Huazhong Shua , Jun Lianga , Limin Luoa , Jean-louis Coatrieuxb , Huazhong Shu , Ph. D