DMCA

Jointly Learning Heterogeneous Features for RGB-D Activity Recognition Jian-Fang Hu†, Wei-Shi Zheng‡⋆

by Jianhuang Lai , Jianguo Zhang