DMCA

Influence Maximization in Social Networks When Negative Opinions May Emerge and Propagate

by Wei Chen , Alex Collins , Rachel Cummings , Te Ke , Zhenming Liu , David Rincon , Xiaorui Sun , Yajun Wang , Wei Wei , Yifei Yuan
Citations:28 - 7 self