DMCA

Two new families of q-positive integers (2004)

by Sharon J. X. Houa , Jiang Zenga