DMCA

Face recognition using laplacianfaces (2005)

by Xiaofei He , Shuicheng Yan , Yuxiao Hu , Partha Niyogi , Hong-jiang Zhang
Venue:IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
Citations:389 - 38 self