DMCA

Correlation Functions

by Na Li , Baolin Wu , Peng Wei , Benhuai Xie , Yang Xie , Guanghua Xiao , Wei Pan , Open Access
Venue:In Liouville Theory,” Phys. Rev. Lett. 66
Citations:69 - 3 self