DMCA

Robust 3D action recognition with random occupancy patterns. (2012)

by Jiang Wang , Zicheng Liu , Jan Chorowski , Zhuoyuan Chen , Ying Wu
Venue:In ECCV,
Citations:48 - 2 self