DMCA

Consistent 4D Brain Extraction of Serial Brain MR Images

by Yaping Wang A , Gang Li B , Jingxin Nie B , Pew-thian Yap B , Lei Guo A , Dinggang Shen B