DMCA

Priority-Aware Private Matching Schemes for Proximity-Based . . . (2014)

Cached

Download Links

by Ben Niu , Tanran Zhang , Xiaoyan Zhu , Hui Li , Zongqing Lu