DMCA

Background cut (2006)

by Jian Sun , Weiwei Zhang , Xiaoou Tang , Heung-yeung Shum
Venue:in Proc. Europ. Conf. on Computer Vision (ECCV
Citations:70 - 2 self