DMCA

DUTIR at TREC 2007 Enterprise Track

Cached

Download Links

by Jianmei Chen , Hui Ren , Linhong Xu , Hongfei Lin , Zhihao Yang