DMCA

Research on Enterprise Track of TREC 2007

Cached

Download Links

by Huawei Shen , Guoyao Chen , Haiqiang Chen , Yue Liu , Xueqi Cheng