DMCA

Emergence of Groupwise Registration in MR Brain Study

by Guorong Wu , Hongjun Jia , Qian Wang , Feng Shi , Pew-thian Yap , Dinggang Shen