DMCA

1Semi-supervised Hyperspectral Band Selection via Spectral-spatial Hypergraph Model

by Xiao Bai , Zhouxiao Guo , Yanyang Wang , Zhihong Zhang , Jun Zhou