DMCA

doi:10.1155/2011/285130 Research Article Inverse Fourier Transform in the Gamma Coordinate System

by Yuchuan Wei , Hengyong Yu , Ge Wang