DMCA

Inferring the Diffusion and Evolution of Topics in Social Communities

by Cindy Xide , Lin Qiaozhu , Mei Yunliang , Jiang Jiawei , Han Shanxiang Qi