DMCA

Security Architecture for Federated Mobile Cloud Computing

Cached

Download Links

by Shouhuai Xu , E. Paul Ratazzi , Wenliang Du , Shouhuai Xu , E. Paul Ratazzi , Wenliang Du